UA-151386651-1

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 3,700,000
 • 3+1
 • 185 m2
اجاره - مسکن 380,000
 • 3+1
 • 225 m2
برای فروش - مسکن 4,600,000
 • 3+1
 • 160 m2
برای فروش - زمین 620,000
 • 162 m2
مدار اجاره - تجاری 7,500,000
 • 1 قسمت
 • 260 m2
برای فروش - مسکن 4,250,000
 • 4+1
 • 185 m2
برای فروش - مسکن 4,050,000
 • 4+1
 • 180 m2
برای فروش - مسکن 24,000,000
 • 6+1
 • 420 m2
برای فروش - مسکن 21,000,000
 • 6+1
 • 420 m2
مدار اجاره - تجاری 4,100,000
 • 2 قسمت
 • 330 m2
برای فروش - تجاری 3,200,000
 • 1 قسمت
 • 87 m2
برای فروش - مسکن 14,500,000
 • 5+1
 • 240 m2
همه آگهی ها