UA-151386651-1

پروژه های دیگر

اجاره - مسکن 140,000
 • 2+1
 • 120 m2
اجاره - مسکن 7,000
 • 1+1
 • 60 m2
برای فروش - زمین 3,500,000
 • 600 m2
برای فروش - مسکن 5,250,000
 • 4+1
 • 260 m2
برای فروش - زمین 5,650,000
 • 8,201 m2
برای فروش - مسکن 10,450,000
 • 5+1
 • 250 m2
اجاره - تجاری 3,000,000
 • 3 قسمت
 • 6,300 m2
اجاره - تجاری 3,000,000
 • 3 قسمت
 • 6,300 m2
برای فروش - مسکن 4,800,000
 • 3+1
 • 215 m2
مدار اجاره - تجاری 2,650,000
 • 5 قسمت
 • 320 m2
اجاره - مسکن 120,000
 • 3+1
 • 120 m2
برای فروش - مسکن 2,650,000
 • 2+1
 • 140 m2
همه آگهی ها