UA-151386651-1

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 4,500,000
 • 3+1
 • 125 m2
برای فروش - تجاری 2,420,000
 • 4 قسمت
 • 150 m2
برای فروش - مسکن 1,800,000
 • 1+1
 • 75 m2
برای فروش - زمین 16,500,000
 • 966 m2
برای فروش - مسکن 2,650,000
 • 3+1
 • 135 m2
برای فروش - مسکن 2,500,000
 • 2+1
 • 80 m2
برای فروش - مسکن 15,500,000
 • 4+1
 • 380 m2
برای فروش - مسکن 3,750,000
 • 3+1
 • 100 m2
برای فروش - تجاری 7,600,000
 • 4 قسمت
 • 140 m2
اجاره - مسکن 250,000
 • 2+1
 • 210 m2
برای فروش - مسکن 26,850,000
 • 5+1
 • 260 m2
برای فروش - مسکن 11,900,000
 • 5+1
 • 270 m2
همه آگهی ها